Název Zkratka Kód P.F. Kód typu P.F. Konec Platnosti
Zatím neurčeno neu 0 3 2002
Zatím neurčeno neu 0 4 2500
Fyzická osoba FO 100 1 2012
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku FŽN 101 2 2012
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku FŽZ 102 2 2012
Samostatně hospodařící rolník nezapsaný v obchodním rejstříku FRN 103 2 2012
Samostatně hospodařící rolník zapsaný v obchodním rejstříku FRZ 104 2 2012
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku FJN 105 2 2012
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství zapsaná v obchodním rejstříku FJZ 106 2 2012
Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku ZPN 107 2 2012
Zemědělský podnikatel - fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku ZPZ 108 2 2012
Veřejná obchodní společnost VOS 111 3 2500
Společnost s ručením omezeným SRO 112 3 2500
Společnost komanditní SKo 113 3 2500
Společný podnik SpP 115 3 2010
Zájmové sdružení ZáS 116 3 2010
Nadace Nad 117 3 2500
Nadační fond NaF 118 3 2500
Akciová společnost AS 121 3 2500
Obecně prospěšná společnost OPS 141 3 2500
Společenství vlastníků jednotek SVJ 145 3 2500
Fyz. os. - podnikatelský subj. FOP 150 2 2000
Komoditní burza KB 151 3 2500
Zemědělské družstvo ZD 201 3 2010
Družstvo Dru 205 3 2500
Výrobní družstvo VDr 231 3 2010
Spotřební družstvo SDr 232 3 2010
Bytové družstvo BDr 233 3 2010
Jiné družstvo JDr 234 3 2010
Družstevní podnik (s jedním zakladatelem) DrP 241 3 2010
Společný podnik (s více zakladateli) SpP 242 3 2010
Zájmová organizace družstev ZOD 251 3 2010
Práv. os. - podnikatelský subj PRO 300 3 2000
Státní podnik SP 301 3 2500
Fin. inst. (ČMZRB, PGRLF,EGAP) FIN 310 3 2000
Banka-státní peněžní ústav Ban 312 3 2012
Česká národní banka ČNB 313 3 2500
Česká konsolidační agentura ČKA 314 3 2012
Státní podnik SP 320 3 2000
Rozpočtová organizace RO 321 3 2001
Organizační složka státu OSS 325 3 2500
Družstvo DR 330 3 2000
Příspěvková organizace PO 331 3 2012
Státní hospodářská organizace řízená okresním úřadem SHO 341 3 2002
Obecní podnik ObP 343 3 2002
České dráhy ČD 352 3 2002
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SŽC 352 3 2500
Rada pro veřejný dohled nad auditem RDA 353 3 2500
Veřejně prospěšná instituce VPI 361 3 2001
Veřejnoprávní instituce (ČT,ČRo,ČTK) VPI 361 3 2012
Fond (ze zákona) Fnd 381 3 2012
Zdravotní pojišťovna ZdP 391 3 2012
Rozpočtová organizace RO 400 3 2000
Sdružení mezinárodního obchodu SMO 401 3 2010
Zahraniční osoba (2001-2) ZOs 421 3 2002
Zahraniční osoba ZOs 421 4 2012
Banka - akciová společnost BAS 431 3 2002
Pojišťovna - státní podnik PSP 435 3 2002
Pojišťovna - akciová společnost PAS 436 3 2002
Pojišťovna - družstvo PDr 437 3 2002
Účelová zahraničně obchodní organizace ÚZO 442 3 2002
Příspěvková organizace PO 500 3 2000
Odštěpný závod OdZ 501 3 2500
Samostatná drobná provozovna (obecního úřadu) SDP 521 3 2500
Oblastní organizační jednotka ČD OOJ 531 3 2002
Účelová organizační jednotka ČD ÚOJ 532 3 2002
Specializovaná organizační jednotka ČD SOJ 533 3 2002
Podílový, penzijní fond PF 541 3 2015
Obec nebo město OB 601 3 2000
Vysoká škola (veřejná, státní) 601 3 2500
Fakulta vysoké školy FVŠ 602 3 2000
Jiné pracoviště vysoké školy/fakulty JVŠ 603 3 2000
Střední škola 611 3 2005
Základní škola 621 3 2005
Školské zařízení ŠZ 625 3 2005
Předškolní zařízení PZa 631 3 2005
Školská právnická osoba ŠPO 641 3 2500
Zdravotnické zařízení ZdZ 651 3 2010
Veřejná výzkumná instituce VVI 661 3 2500
Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení VNZ 671 3 2012
Obecně prospěšná organizace (humanitární) OPO 701 3 2000
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Sdr 701 3 2012
Pojišťovací spolek PSp 702 3 2000
Církev a církevní organizace C 703 3 2000
Neziskové a podobné organizace (nadace) NO 705 3 2000
Podnik nebo hospodářské zařízení sdružení HZS 705 3 2010
Veřejně prospěšná organizace VPO 706 3 2000
Politická strana, politické hnutí PoS 711 3 2500
Podnik nebo hospodářské zařízení politické strany PPS 715 3 2010
Církevní organizace CO 721 3 2012
Organizační jednotka sdružení OJS 731 3 2012
Organizační jednotka politické strany, politického hnutí OJP 732 3 2010
Samosprávná stavovská organizace (profesní komora) StO 741 3 2500
Komora (hospodářská, agrární) Kom 745 3 2500
Zájmové sdružení právnických osob ZSO 751 3 2500
Honební společenstvo HoS 761 3 2500
Dobrovolný svazek obcí DSO 771 3 2500
Obec (obecní úřad) Obc 801 3 2001
Obec nebo městská část hlavního města Prahy Obc 801 3 2012
Okresní úřad Okr 802 3 2002
Kraj Krj 804 3 2500
Regionální rada regionu soudržnosti RRS 805 3 2500
Zastupitelský orgán jiných států ZOJ 901 3 2010
Zahraniční kulturní, informační středisko, rozhlasová, tisková a televizní agentura ISt 911 3 2015
Mezinárodní organizace a sdružení MOS 921 3 2012
Organizační jednotka organizace s mezinárodním prvkem OMP 922 3 2012
Evropské hospodářské zájmové sdružení ESd 931 3 2500
Evropská společnost ESp 932 3 2500
Evropská družstevní společnost Eds 933 3 2500
Evropské seskupení pro územní spolupráci ESU 941 3 2500
Právnická osoba podle mezinárodní smlouvy PMS 950 3 2010
Subjekt právním řádem výslovně neupravený SPN 950 3 2500
Ostatní OST 999 3 2500
Název Zkratka Kód P.F. Kód typu P.F. Konec Platnosti