Kód Nadřízený kód Název
t Tuzemské zdroje
t1 t Státní rozpočet České republiky
t2 t Státní fondy České republiky
t21 t2 Státní fond České kinematografie
t22 t2 Státní fond životního prostředí
t23 t2 Státní fond dopravní infrastruktury
t24 t2 Státní zemědělský intervenční fond
t25 t2 Státní fond pro zúrodnění půdy
t26 t2 Státní fond kultury ČR
t27 t2 Státní fond rozvoje bydlení
t28 t2 Státní fond kinematografie
t3 t Národní fondy České republiky
t301 t1 Kancelář prezidenta
t302 t1 Parlament ČR
t303 t1 Senát parlamentu
t304 t1 Úřad vlády
t305 t1 Bezpečnostní informační služba
t306 t1 Ministerstvo zahraničních věcí ČR
t307 t1 Ministerstvo obrany ČR
t308 t1 Národní bezpečnostní úřad
t309 t1 Kancelář Veřejného ochránce práv
t31 t3 Národní vzdělávací fond
t312 t1 Ministerstvo financí ČR
t313 t1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
t314 t1 Ministerstvo vnitra ČR
t315 t1 Ministerstvo životního prostředí ČR
t317 t1 Ministerstvo pro místní rozvoj
t321 t1 Grantová agentura ČR
t322 t1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
t327 t1 Ministerstvo dopravy ČR
t328 t1 Český telekomunikační úřad
t329 t1 Ministerstvo zemědělství
t333 t1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
t334 t1 Ministerstvo kultury ČR
t335 t1 Ministerstvo zdravotnictví ČR
t336 t1 Ministerstvo spravedlnosti ČR
t338 t1 Ministerstvo informatiky
t341 t1 Úřad pro veřejné informační systémy
t342 t1 Úřad pro státní informační systém
t343 t1 Úřad pro ochranu osobních údajů
t344 t1 Úřad průmyslového vlastnictví
t345 t1 Český statistický úřad
t346 t1 Český úřad zeměměřický a katastrastrální
t347 t1 Komise pro cenné papíry
t348 t1 Český báňský úřad
t349 t1 Energetický regulační úřad
t353 t1 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR
t355 t1 Ústav pro studium totalitních režimů
t358 t1 Ústavní soud ČR
t361 t1 Akademie věd ČR
t372 t1 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
t374 t1 Správa státních hmotných rezerv
t375 t1 Státní úřad pro jadernou bezpečnostd
t376 t1 Generální inspekce bezpečnostních sborů
t377 t1 Technologická agentura České republiky
t380 t1 Okresní úřady
t381 t1 Nejvyšší kontrolní úřad
t396 t1 Státní dluh
t397 t1 Operace státních finančních aktiv
t398 t1 Všeobecná pokladní správa
t5 t Tuzemské banky
t50100 t5 Komerční banka
t50700 t5 Česká národní banka
t54300 t5 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s
t6 t Územní rozpočty
t61 t6 Rozpočty obcí
t62 t6 Rozpočty okresů
t63 t6 Rozpočty krajů
t63711 t63 Hlavní město Praha
t63721 t63 Středočeský kraj
t63731 t63 Jihočeský kraj
t63732 t63 Plzeňský kraj
t63741 t63 Karlovarský kraj
t63742 t63 Ústecký kraj
t63751 t63 Liberecký kraj
t63752 t63 Královéhradecký kraj
t63753 t63 Pardubický kraj
t63761 t63 Vysočina
t63762 t63 Jihomoravský kraj
t63771 t63 Olomoucký kraj
t63772 t63 Zlínský kraj
t63781 t63 Moravskoslezský kraj
t7 t Jiné tuzemské zdroje
t71 t7 Příspěvky přijaté na sdruženou akci
t72 t7 Dodavatelské úvěry
t73 t7 Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené
t9 t Vlastní zdroje příjemce
z Zahraniční zdroje
z2 z Fondy EU
z21 z2 Nástroje předvstupní pomoci EU České republice
z211 z21 PHARE
z212 z21 SAPARD
z213 z21 ISPA
z22 z2 Kohezní fond EU
z23 z2 Strukturální fondy EU
z231 z23 Evropský fond pro regionální rozvoj
z232 z23 Evropský sociální fond
z233 z23 Evropský zemědělský orientační a záruční fond
z234 z23 Finanční nástroj pro orientaci rybolovu
z24 z2 Fond solidarity EU
z29 z2 Jiné fondy EU
z291 z29 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
z292 z29 Evropský rybářský fond
z3 z Fondy NATO
z31 z3 Fond NATO na bezpečnostní investice
z32 z3 Z jiných fondů NATO
z5 z Zahraniční banky
z6 z Zahraniční zdroje mimo EU
z61 z6 Finanční mechanismy EHP
z610 z61 Finanční mechanismus EHP/Norsko
z611 z61 Finanční mechanismus EHP/Island
z612 z61 Finanční mechanismus EHP/Knížectví Lichtenštejnsko
z62 z6 Finanční pomoc Švýcarska
z7 z Jiné zahraniční zdroje
Kód Nadřízený kód Název